Uw privacy

Het gemeenschapscentrum en haar inrichtende macht, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, informeren u graag over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. We respecteren uw privacy en beheren uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken:

 • Uw naam en adres als u zich op onze publicaties abonneert

 • Het IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt 

 • Uw contactgegevens en gegevens over uw (aan)vragen als u het contactformulier gebruikt

 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

 • U publicaties toe te zenden

 • Uw (aan)vragen te behandelen

 • Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking.

 • Onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina’s.

Worden uw gegevens doorgegeven?

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard. 

GC De Kriekelaar, WaBo en Den Dam geven persoonsgegevens voor het verzenden van hun magazine door aan BRUZZ, die als verwerker optreedt. Als u eveneens op BRUZZ bent geabonneerd, zal de adreswijziging ook voor dit magazine plaatsvinden. U kan bij een adreswijziging steeds aangeven dat u het magazine van BRUZZ niet langer wilt ontvangen. 

In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens voor publicaties worden bewaard tot u zich uitschrijft. 
De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard tot uw (aan)vraag behandeld is. 

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden heeft u de volgende rechten: 

 • Uw recht op informatie: u kunt altijd meer informatie vragen over de manier waarop de VGC met uw persoonsgegevens omgaat.

 • Uw recht op inzage: u kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.

 • Uw recht op aanpassing: u kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

 • Uw recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen. 

 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen. 

 • Het recht op bezwaar: u kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.

 • U hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken, dit zal leiden tot de verwijdering van uw gegevens.

 • U hebt het recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten.

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen? Dan kunt u ons contacteren via n22@vgc.be.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO). De DPO staat in voor de behartiging van de privacybelangen. Contacteer hem via mail naar privacy@vgc.be of per post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

U kunt zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
02 274 48 00
contact@apd-gba.be

Cookies

Raadpleeg ons cookiebeleid.