Missie

Uit een diepgaand reflectiemoment kwam de volgende missie:

De Zeyp wil, vanuit een sterke lokale verankering en in een open pluralistische dialoog met alle andere actoren die betrokken zijn bij gemeenschapsmateries en bij de leefkwaliteit van de omgeving, hét centrum zijn waar ontmoeting, informatie, mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en cultuurbeleving centraal staan.”

Deze missie heeft aan actualiteit nog niet ingeboet en kan de toetsing aan de algemene omschrijving van de missie van een gemeenschapscentrum door de VGC aan:

De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de stad. Ze doen dit door een werking te ontplooien op vlak van:

- communicatie, onthaal en dienstverlening
- culturele participatie, - animatie en –spreiding
- educatie en permanente vorming
- gemeenschapsvorming.

Zij doen dit door het creëren van dwarsverbindingen tussen cultuur, welzijn en onderwijs.
Zij baseren hun werking op een omgevingsanalyse en benutten hierbij de potentialiteiten en netwerken uit het lokale werkveld. Gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als netwerkactoren zijn. De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en laagdrempelige werking waar het realiseren/ontwikkelen van kansen op ontmoeting een cruciaal gegeven is.
In deze werking wordt de betrokkenheid van verenigingen en individuele gebruikers gemaximaliseerd en de rol van de vrijwilligers verankerd. De vier basisfuncties zoals hierboven omschreven worden uitgebreid met een opdracht ter bevordering van de integrale leefkwaliteit, ingevuld op maat van elk centrum, waarbij ontmoeting centraal staat.
 

Aanvullende missie:

Gezien het toenemende belang van deze werking is de basismissie van De Zeyp uitbreidbaar naar de werking van ZET6, inclusieve kunstenwerkplaats.

De Zeyp wil, vanuit een sterke artistieke gedrevenheid, voor de Brusselse regio hét centrum zijn waar personen met psychische en mentale beperkingen en gehoorgestoorden zich kunnen ontplooien in dans, theater, muziek en dit in een inclusieve omgeving met andere acteurs/dansers/muzikanten. De Zeyp betrekt zowel de eigen podium infrastructuur als kunstenwerkplaats, maar ook de zorginstellingen en andere podia in Brussel om een globale artistieke werking met en voor deze groep te ontwikkelen. 

 

Integrale werking

Inzonderheid neemt het gemeenschapscentrum De Zeyp zich voor te werken aan een integrale benadering van de lokale gemeenschapsmateries: cultuur, onderwijs, sport, jeugd, welzijn.
De Zeyp wil samen met alle actoren maximale mogelijkheden creëren voor de lokale gemeenschap.