GUIA - Guide us into Arts

Inleiding

Het GUIA-festival Brussel 2012 is het eerste in haar soort, maar zeker niet het laatste.

Het festival wil een aantal dans- en theaterproducties door en met personen met beperkingen een podium bieden. Het festival wil daarnaast een feest zijn voor en met personen met beperkingen waar ze hun muzikale talenten kunnen tonen.
Door deze producties samen te brengen beoogt het festival een publieksbereik dat ruimer is dan de leefwereld van de personen met beperkingen zelf. Het modale theaterpubliek zal er kunnen kennis maken met toch wel mooie artistieke prestaties, vaak de verwachting overstijgend.

Het festival leidt hopelijk nog tot meer: het wil een eerste aanzet van netwerking zijn voor regisseurs, animatoren en acteurs/actrices die artistiek willen werken met personen met beperkingen, dit op het lokale Brusselse tot op het Internationale niveau.

Een tweede GUIA festival zal plaatsvinden in Praag in het najaar 2012 en een derde in Zagreb voorjaar 2013. Het internationale GUIA netwerk telt momenteel 9 partners. De Zeyp is initiatiefnemer van dit project.

GC De Zeyp hoopt dat het GUIA festival Brussel een tweejaarlijks evenement kan worden in elk van deze en andere steden in Europa, dus ook in Brussel in 2014. Hierdoor kunnen ook onze groepen van personen met beperkingen hun artistieke realisaties tonen in het buitenland.

Artistieke werking met personen met beperkingen in GC De Zeyp

Vier jaar geleden startte GC De Zeyp met een artistieke werking voor personen met beperkingen. De werking focust zich op podiumkunsten: dans en theater. De werking kreeg de naam ZET 6, De Z(et) verwijst een beetje naar het logo van De Zeyp, maar staat in deze context ook voor zoveel meer: Een Zet geven, een stap Zetten, Zich Zelf (kunnen, mogen…) Zijn, Zelfexpressie, Zweven, Zingen, Zelfhulp, Zorg ….

Er wordt gewerkt op een dubbel traject:
Enerzijds atelierwerking zowel in GC De Zeyp, als in een aantal instellingen voor personen met beperkingen in Brussel, en anderzijds een productiegerichte werking met als eindresultaat mooie theater of dansproducties.
In de voorbije vier jaar werden al vijf producties gerealiseerd en werd er samengewerkt met zeven instellingen gespreid over Brussel. Vanuit Vlaanderen kreeg het project in de voorbije drie jaar een ondersteuning in het kader van het Participatiedecreet.

Deze werking zal ook in de komende jaren verder gezet worden.

Van ZET 6 naar GUIA

Eind 2010 nodigde GC De Zeyp een aantal partners uit andere Europese steden uit om samen een internationaal project op te zetten met. Ook nu weer vanuit een dubbel traject en twee doelstellingen; Enerzijds het aan bod laten komen van de artistieke mogelijkheden van mensen met beperkingen.
En anderzijds het leren van elkaar hoe artistiek werken met hen en dit door het opbouwen van een netwerk van iedereen die artistiek met personen met beperkingen bezig is.

Het project werd goedgekeurd als een Europees Grundtvig ‘levenslang leren partnerschap’ en loopt sinds eind 2011 tot midden 2013. De GUIA festivals zijn de eerste resultaten van deze netwerking en maken deel uit van dit Grundtvig project.

De werking van ZET 6 gaat langzaam maar zeker op in het woord GUIA.
GUIA staat voor ‘Guide Us Into Arts’, “Leidt ons in en door de kunsten”, maar betekent niet toevallig in het Spaans ook ‘Gids’
Iedere letter staat voor een belangrijke eigenschap van het project:
- Guide (Gids) verwijst naar het educatieve karakter van de werking, naar de band met levenslang leren en het zich laten leiden, laten gidsen. Het gehele project als een vorm van leren.
- Us (ons) staat voor de personen met de beperkingen, maar slaat deels ook op hen die de personen met beperkingen begeleiden.
- Into (in) staat in het Engels voor veel meer dan louter naar, of louter in. Het is een expressie van betrokkenheid, het participatief, het inclusief werken
- Arts (kunsten) staat in ons project vooral voor podiumkunsten, maar kan bij extensie ook staan voor beeldende kunsten.

Het nieuwe project GUIA  kadert in een Europese projectenlijn Grundtvig (Levenslang Lerenpartnerschap). Grundtvig gaat over levenslang leren, over kansen geven om te leren van elkaar.
De partners in het project willen met dit project een platform creëren waarbinnen geëngageerde cultuurwerkers van elkaar kunnen leren hoe mensen met beperkingen inclusief te laten genieten van, maar ook actief participeren aan artistieke beleving. De projectaanvraag kreeg bij de evaluatie door de Europese jury een bijzonder hoge score (69ste op meer dan 800 dossiers). De verwachtingen zijn dan ook hoog gesteld.

Het internationale GUIA project bestaat uit:
- Het verzamelen van informatie over lokale initiatieven in al de partnerorganisaties en partnerlanden:
o Gebruikte methodieken en teksten over artistiek werken met personen met beperkingen
o Interviews met ervaringsdeskundigen, zowel regisseurs, animatoren als personen met beperkingen zelf
o Databank van geïnteresseerde regisseurs, theatergezelschappen, animatoren

- Zes internationale ontmoetingen van alle partners samen in telkens een ander partnerland.
o Drie van deze ontmoetingen zijn “vormingsmomenten met workshops”
o en de drie andere ontmoetingen (waaronder deze in De Zeyp, Brussel) zijn “Festivalformules met deelname van groepen personen met beperkingen”. De optredens vormen dan bron om van elkaar te leren.

- Een wetenschappelijke externe begeleiding. De projectpartners engageerden twee wetenschappers (Kris De Visscher, Demos Vlaanderen en Ivan Hromatko, Zagreb) met het oog op het verwerken van de verzamelde methodieken tot een nuttig instrument voor ieder die artistiek wil werken met personen met beperkingen

- Het creëren van een webplatform om al deze informatie ter beschikking te stellen.

Het GUIA Festival in De Zeyp

Van 1 tot 4 maart 2012 zullen een aantal theater en muziekgroepen met personen met beperkingen deelnemen aan een (mini) internationaal festival georganiseerd in ons gemeenschapscentrum. De volgende buitenlandse organisaties zullen betrokken zijn, ofwel met collega regisseurs en animatoren, ofwel met theater of muziekgroepen zelf.

Een mooie omschrijving van het project vind je o.a. op volgende website: http://artescommunity.eu/guia-guide-us-into-arts